* Chân Sóng Cổ Phiếu Ngắn Hạn 7/3:

Chân Sóng Cổ Phiếu Ngắn Hạn 7/3: AFX 15.8??, BSR 28.4??, GAS 122.5?, GEG 26.3??, LAS 21.7??, OIL 20??, PLX 61.8??, PMB 22??, PSH 27.5??, PSE 22.6??, PSW 22.6??, PVB 24.4??, PVD 36.1?, PVS 37.1?, PXS 14.2??, SCL 19.7???, TDG 12.5??, BWE 49?, DID 11.5???, CVN 10.5???, KPF 15.8???, PNJ 107?, VTD 22.8??, PLX 61.8??,

One thought on “* Chân Sóng Cổ Phiếu Ngắn Hạn 7/3:

Leave a Reply

Your email address will not be published.